Przedszkole Bajeczka

Powrót do aktywności zawodowej po urlopie rodzicielskim jest zwykle bardzo trudny dla rodziców. Najważniejszą sprawą w takiej sytuacji jest znalezienie odpowiedniej opieki dla dziecka. Dlatego nasza placówka, położona z dala od gwaru głównych ulic, w otoczeniu zieleni, jest wprost wymarzonym miejscem dla rodziców i dzieci rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem. Kameralne grupy, wiele atrakcyjnych zajęć, piękny plac zabaw, a co najważniejsze, profesjonalna i ciepła kadra, sprawiają że dzieci czują się tu jak w raju a rodzice spokojni. Dla udogodnienia i komfortu rodziców nasza placówka czynna jest w godz. 6.30 – 18.00 przez 12 miesięcy w roku.
W naszej placówce przestrzegamy Konwencji Praw Dziecka oraz kierujemy się powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Najważniejszym zadaniem naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa na najwyższym poziomie i stworzenie im jak najlepszych warunków rozwoju. Temu są podporządkowane: opieka, wychowanie i edukacja

1. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.
2. Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci.
3. Stwarzamy atmosferę sprzyjająca akceptacji każdego dziecka
4. Pragniemy aby nasze dzieci posiadały umiejętność racjonalnego myślenia
5. Chcemy aby nasze dzieci były ciekawe świata, pomagamy stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych.
6. Staramy się aby wychowankowie znajdowali oparcie w opiekunach i specjalistach.
7. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci.
8. Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczna komunikacje interpersonalną
9. Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągniecie sukcesu
10. Zmierzamy do tego aby dziecko było świadome i wrażliwe.
11. Pragniemy, aby tworzenie dawało naszym dzieciom radość i nauczyło ich twórczo i kreatywnie myśleć oraz działać w przyszłości.

Bezpieczna zabawa, nauka i odpoczynek

Bajeczka jest nowoczesną placówką o bardzo wysokim standardzie, która powstała z myślą o najmłodszych mieszkańcach gmin Łomianki, Czosnów i nie tylko. Przedszkole pod każdym względem jest przystosowane do potrzeb dzieci. Placówka spełnia wszelkie wymogi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. Dysponujemy przestrzennymi, słonecznymi salami dydaktycznymi oraz specjalnie przystosowanymi do potrzeb dzieci toaletami. Placówka wyposażona została w systemy bezpieczeństwa tj. kamery i domofony. Do przedszkola należy również ogrodzony i monitorowany plac zabaw, który został wyposażony w atestowane zabawki przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ogród przedszkolny położony jest z dala od zgiełku ulic i spalin, wśród drzew.
Priorytetem całego Personelu Bajeczki jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa dzieciom. Niestety współczesny świat jest pełen zagrożeń, a jak wiadomo, wiek przedszkolny to czas, w którym dzieci powinny dowiedzieć się jak najwięcej o otaczającej rzeczywistości, która może nieść szereg rozmaitych zagrożeń. Dzieci muszą nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę niebezpieczeństwa. Przedszkole ma duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, dlatego też należy jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady i normy wpajane dzieciom każdego dnia i konsekwentnie przestrzegane zarówno przez pracowników przedszkola, jak i poszczególnych członków rodzin dzieci. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i z jego możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo koncentruje się na poznawaniu przez dzieci zasad bezpieczeństwa i przestrzeganiu ich oraz na poznawaniu sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
Nasza kadra to zaufany zespół doświadczonych pedagogów, którzy pracują z nami od lat. Praca z dziećmi jest ich życiową pasją. Kreatywność oraz pomysłowość naszej kadry pozwala prowadzić wyjątkowe zajęcia. Ich codzienna praca to wspieranie dzieci w procesie poznawczym, rozwijanie ich kreatywności i samodzielności, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnego podejścia do potrzeb każdego wychowanka. Swoją cierpliwością, wrażliwością i ciepłem zjednują sobie serca wszystkich dzieci, a profesjonalizmem budują zaufanie wśród rodziców. Dobra zabawa, staranne przygotowanie do zajęć dydaktycznych, odpowiedzialna opieka, dojrzałość a przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo naszych dzieci – oto wizytówka naszych wychowawców i pomocy wychowawców.
Nasze wnętrza zostały wyposażone w meble i akcesoria dopuszczone do użytku dla dzieci. Wszystkie mają specjalne atesty i pozwolenia, dzięki czemu są bardzo przyjazne i bezpieczne dla maluchów. Są dostosowane do ich potrzeb, możliwości i oczekiwań. Meble mają specjalne wymiary i wykończenia. Dzięki temu dzieci są bezpieczne, siedzą i odpoczywają wygodnie, a miejsca do pracy i rysowania są przystosowane w taki sposób by wspierać ich młode kręgosłupy. To powoduje, że już od najmłodszych lat dzieci są wspierane w zdrowym i zrównoważonym rozwoju fizycznym

Organizacja

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 18:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz świąt. Przedszkole obejmuje swym wychowaniem oraz opieką dzieci do 6-go roku życia (zerówka dla dzieci sześcioletnich). Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą w teatrzykach, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi (strażak, policjant, aktor, etc), imprezach okolicznościowych oraz wielu innych atrakcjach.
Na terenie przedszkola znajduje się również ogród przedszkolny, który spełnia funkcje poznawczą, rekreacyjną, estetyczną, a także zaspokaja potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym. Dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem organizowane są zajęcia adaptacyjne
Przedszkole w równiej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Dzieci nabywają umiejętność porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, kształtują czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne oraz kulturalne, poznają zasady bezpieczeństwa własnego i innych. Wychowywane są w poszanowaniu roślin i zwierząt, poznają wartości rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. W „Bajeczce” realizowany jest program wychowania przedszkolnego „Tropiciele” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne oraz „Olek i Ada” Wydawnictwo Mac.
Programy te opracowane zostały zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jest on wynikiem wieloletnich doświadczeń i wnikliwej obserwacji przedszkolnej rzeczywistości. W programie przyjęto, że dziecko jest aktywnym podmiotem poznającym siebie i swoje możliwości. „Tropiciele” oraz „Olek i Ada”uczą samodzielnego myślenia i rozwijają inteligencje wielorakie u przedszkolaków. Przygotowują do nauki czytania i pisania, wspomagają rozwój społeczno-emocjonalny oraz psychoruchowy dziecka, zachęcają do podejmowania prób ekspresji plastycznej z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych dla dziecka technik. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego została rozszerzona przez autorskie programy przedszkola: „Uczę się czytać i pisać” – metodą glottodydaktyczną „My i ekologia” oraz „Mały aktor”. Programy realizowane są z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych form i metod wspierających aktywność, samodzielność, ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji (np. warsztaty plastyczne – płaskie i przestrzenne, warsztaty teatralne – personel dzieciom, dzieci dzieciom, warsztaty kulinarne i ekologiczne). Placówka bierze udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom
Dziecko w naszym przedszkolu jest ciekawe świata, radosne, ufne, aktywne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń. Absolwent przedszkola jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia dalszej edukacji w szkole podstawowej. Jest zmotywowane do dalszego wysiłku intelektualnego tj. nauki w postaci przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia. Potrafi się skupić przez większy czas, uważnie słuchać oraz korzystać z posiadanych wiadomości. Nasz przedszkolak wykazuje się samodzielnością , umiejętnością pracy w grupie, tolerancją wobec innych.
Dzieci korzystają z zajęć muzycznych oraz gimnastycznych, dzieci ćwiczą koordynacje oraz orientacje ruchowa. Biorą udział w zabawach z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Kształtują nawyki grzecznościowe tj. dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję. Duży nacisk kładziemy na naukę języka angielskiego, poprzez zabawę: słuchanie bajek, wierszyków oraz tańce i rymowanki.
W przedszkolu duży uwagę przywiązujemy do wyrobienia właściwych nawyków żywieniowych.
Zadanie to realizujemy poprzez: